HomeGrass Group
HomeGrass Group

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden

 1. Toepasselijkheid

1.1. Op alle offertes, aanbiedingen en (verkoop)overeenkomsten van HomeGrass Group B.V., gevestigd te Oss aan de Gasstraat-Oost 36 (hierna: “HomeGrass Group”) gedaan, respectievelijk aangegaan met een wederpartij (hierna te noemen: “koper”) zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing.
1.2. Indien met koper (tevens) wordt overeengekomen dat HomeGrass Group bepaalde diensten en/of werkzaamheden zal verrichten, zijn ook op het verrichten van die diensten en werkzaamheden uitsluitend deze voorwaarden van toepassing.
1.3. Indien en voor zover koper in zijn/haar aanbod of aanvaarding zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4. Onder ‘koper’ moet in deze voorwaarden tevens worden verstaan: ‘opdrachtgever’, voor zover het niet (louter) om een verkoopovereenkomst gaat.
1.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. HomeGrass Group en koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 1. Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen van HomeGrass Group, hoe ook genaamd, zijn vrijblijvend en dienen beschouwd te worden als een uitnodiging om een door HomeGrass Group nog te aanvaarden opdracht te geven of aanbod te doen. Aanvaarding door HomeGrass Group, en het tot stand komen van de overeenkomst, vindt plaats door schriftelijke opdracht-bevestiging door HomeGrass Group dan wel door feitelijke uitvoering van de opdracht door HomeGrass Group.
2.2. Offertes worden maximaal gedurende 30 dagen na dagtekening gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.
2.3. Door het geven van een opdracht, of door aanvaarding van het aanbod c.q. de offerte, komt een overeenkomst met HomeGrass Group tot stand, accepteert koper daarmee gelijktijdig deze algemene voorwaarden en doet koper daardoor tevens afstand van zijn/haar eigen algemene voorwaarden.

2.4. Indien in de opdracht, het aanbod of de aanvaarding zijdens koper, voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht komt de overeenkomst pas tot stand, indien HomeGrass Group koper bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
2.5. Gegevens in drukwerken of reclamemateriaal verstrekt door of afkomstig van HomeGrass Group zijn vrijblijvend, binden niet, en zijn aan wijzigingen onderhevig.
2.6. De in of bij aanbiedingen door HomeGrass Group verstrekte gegevens dan wel in catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat -en/of gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens dan wel door HomeGrass Group verstrekte monsters, zijn voor HomeGrass Group niet bindend en alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen door HomeGrass Group wordt aangeboden.

 1. Wijzigingen

3.1. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk of mondeling tussen koper en HomeGrass Group zijn overeengekomen.
3.2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voort-vloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
3.3. Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de koopprijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop artikel 16 van deze algemene voorwaarden van toepassing is.

 1. Aanleg/installatie

4.1. Eventuele kosten van aanleg en installatie zijn niet inbegrepen in de door HomeGrass Group opgegeven prijzen, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
4.2. HomeGrass Group is ingeval van aanleg en installatie niet verantwoordelijk voor de ondergrond waarop het kunstgras wordt aangebracht en is jegens koper nimmer aansprakelijk voor gebreken, die verband houden met de structuur en de kwaliteit van de ondergrond.
4.3. Indien de ondergrond niet gereed is, waardoor HomeGrass Group de overeengekomen (aanleg en/of installatie) werkzaamheden of diensten niet kan uitvoeren, is koper gehouden de door HomeGrass Group als gevolg daarvan geleden (vertragings-)schade te vergoeden.

 1. Keuring

5.1. Indien is overeengekomen, dat koper het geleverde ter plaatse van HomeGrass Group dan wel ter plaatse van koper of elders (doet) keuren of inspecteren en koper van dat recht geen gebruik heeft gemaakt binnen de tien werkdagen, nadat koper van de gelegenheid daartoe in kennis is gesteld of koper die gelegenheid feitelijk is geboden, worden het geleverde geacht definitief en onvoorwaardelijk door koper te zijn aanvaard.
5.2. De kosten van keuren of inspecteren zijn voor rekening van koper.

 1. Aansprakelijkheid

6.1. Indien HomeGrass Group aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
6.2. HomeGrass Group is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat HomeGrass Group is uitgegaan van door of namens koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
6.3. Indien HomeGrass Group desondanks aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van HomeGrass Group beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Aansprakelijkheid van HomeGrass Group is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
6.4. HomeGrass Group is in voorkomend geval uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6.5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van HomeGrass Group aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan HomeGrass Group toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. HomeGrass Group is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van HomeGrass Group.
6.7. Koper vrijwaart HomeGrass Group voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan HomeGrass Group toerekenbaar is. Indien HomeGrass Group uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is koper gehouden HomeGrass Group zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van koper in dat geval verwacht mag worden. Mocht koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is HomeGrass Group, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van HomeGrass Group en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van koper.

 1. Overmacht

7.1. HomeGrass Group is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt
7.2. Van overmacht aan de zijde van HomeGrass Group is sprake, indien HomeGrass Group na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, pandemie, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheids¬¬maatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van HomeGrass Group als bij derden, van wie HomeGrass Group de benodigde goederen of diensten geheel of gedeeltelijk moet betrekken, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van HomeGrass Group ontstaan.
7.3. Tevens zijn onder overmacht begrepen alle omstandigheden, welke redelijkerwijze geacht moeten worden aan levering of tijdige levering van het verkochte in de weg te staan, zoals niet of niet tijdige levering aan HomeGrass Group door haar leverancier.
7.4. HomeGrass Group kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
7.5. Voor zoveel HomeGrass Group ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is HomeGrass Group gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 1. Opschorting, ontbinding en opzegging van de overeenkomst.

8.1. HomeGrass Group is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst HomeGrass Group ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat koper de verplichtingen niet zal nakomen, indien koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van koper niet langer van HomeGrass Group kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
8.2. Voorts is HomeGrass Group bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van HomeGrass Group kan worden gevergd.
8.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van HomeGrass Group op koper onmiddellijk opeisbaar. Indien HomeGrass Group de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
8.4. Indien HomeGrass Group tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
8.5. Indien de ontbinding aan koper toerekenbaar is, is koper gehouden tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
8.6. Indien koper zijn/haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is HomeGrass Group gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl koper, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
8.7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het HomeGrass Group vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van HomeGrass Group op koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 1. Transport, levering, risico, invoerrechten

9.1. De door HomeGrass Group opgegeven levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Bij een niet tijdige levering dient HomeGrass Group derhalve eerst schriftelijk door koper in gebreke te worden gesteld en dient aan HomeGrass Group alsnog een redelijke termijn voor levering geboden te worden. Overschrijding van de levertijd leidt niet tot enige aanspraak van koper of schadevergoeding.
9.2. Wanneer de bestemming van de te leveren zaken binnen Nederland ligt, geldt hetgeen in dit lid is bepaald. Bij een nader door HomeGrass Group vast te stellen (en met koper overeen te komen) orderbedrag, zijn de transportkosten bij de prijs inbegrepen. HomeGrass Group zal alsdan zorg dragen voor een verzekerd transport. In alle andere gevallen komen de transportkosten voor rekening van koper. Indien koper de keuze maakt voor een niet-verzekerd transport, komt dit voor risico van koper. HomeGrass Group is in dat geval niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge hiervan.
9.3. Wanneer de bestemming van de te leveren zaken buiten Nederland ligt, geldt hetgeen in dit lid is bepaald. De transportkosten komen altijd voor rekening van koper. Het staat koper vrij de zaken al dan niet verzekerd te laten vervoeren. Indien koper de keuze maakt voor niet-verzekerd transport, komt dit voor risico van koper. HomeGrass Group is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge hiervan. Eventuele invoerrechten komen voor rekening van koper.
9.4. Levering vindt plaats ‘af magazijn’, tenzij anders overeengekomen. Het risico van verlies of beschadiging van het geleverde gaat aldus over op koper op het moment dat het geleverde voor verzending in de fabriek of magazijn van HomeGrass Group gereed staan en zulks is gemeld aan koper, indien koper zelf voor transport zorgdraagt.

 1. Opslag

10.1. Indien om welke reden dan ook koper niet in staat is het geleverde op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en/of deze gereed staan voor verzending, zal HomeGrass Group, als haar opslagmogelijkheden dat toelaten, het geleverde bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat deze door koper worden opgehaald c.q. bij koper bezorgd zijn.
10.2. Koper is verplicht aan HomeGrass Group de opslagkosten volgens het bij HomeGrass Group gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de zaken voor afhaling of verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de overeenkomst overeengekomen leveringsdatum.

 1. Eigendomsovergang en risico

11.1. Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel zal de eigendom van en het risico van het geleverde op koper overgaan bij aflevering op de overeengekomen plaats.
11.2. Zolang koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten aan HomeGrass Group heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt HomeGrass Group zich echter de eigendom van het geleverde uitdrukkelijk voor. In dat geval gaat de eigendom eerst op koper over, zodra koper aan al zijn/haar (financiële) verplichtingen jegens HomeGrass Group heeft voldaan.
11.3. Indien er gerede twijfel bij HomeGrass Group bestaat omtrent de betalingscapaciteit van koper, is HomeGrass Group bevoegd de levering van het overeengekome uit te stellen, totdat koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Koper is aansprakelijk voor de door HomeGrass Group door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

11.4. Als HomeGrass Group op verzoek van koper overeenkomstig het hiervoor bepaalde in artikel 10 de verzending uitstelt, zullen de zaken eigendom blijven van HomeGrass Group en voor haar risico blijven, totdat de zaken door koper zijn opgehaald dan wel bij koper zijn bezorgd en afgeleverd.

 1. Prijs

12.1. De door HomeGrass Group genoemde verkoopprijs is gebaseerd op haar inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer één dezer kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de order, maar voor levering van de goederen wordt verhoogd, heeft HomeGrass Group het recht die verhoging aan koper door te berekenen.
12.2. Onverminderd de algemene toepasselijkheid van deze clausule is zij in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in- of uitvoerrechten of andere rechten dan wel belastingen na de verzending van de orderbevestiging optredende en op verandering in de wisselkoers van de euro tegenover de buitenlandse valuta, waarin HomeGrass Group de goederen heeft gekocht.

 1. Betalingsvoorwaarden

13.1. Betaling van de door HomeGrass Group verzonden of afgegeven facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, hetzij contant hetzij op een door HomeGrass Group aangegeven bankrekening.
13.2. Koper heeft geen recht op verrekening.
13.3. Bij niet tijdige betaling is koper van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor nadere ingebrekestelling nodig is. Over het verschuldigde bedrag is vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente van 1 % per jaar per maand verschuldigd. Gedeelten van een maand worden hierbij als hele maand gerekend.
13.4. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die door HomeGrass Group moeten worden gemaakt ter bewaring c.q. uitoefening van haar rechten jegens koper, komen voor rekening van koper. Ingeval van niet tijdige betaling van openstaande facturen, zullen de buitengerechtelijke incassokosten 15% van het openstaande factuurbedrag bedragen, met een minimum bedrag van € 200,-.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

14.1. HomeGrass Group behoudt zich uitdrukkelijk alle intellectuele en/of industriële eigendoms-rechten voor op door haar verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en offertes. Al deze gegevens blijven eigendom van HomeGrass Group en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt.

 1. Bescherming persoonsgegevens/ meldplicht datalekken

15.1 Bescherming persoonsgegevens
15.1.1 HomeGrass Group en Koper verplichten zich over en weer in overeen¬stemming met de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens te handelen.
15.1.2 HomeGrass Group zal persoonsgegevens van koper, zonder expliciete (schriftelijke) toestemming van koper of een wettelijke verplichting, niet aan derden verstrekken of voor andere doeleinden gebruiken dan voor de overeengekomen doeleinden. HomeGrass Group neemt hierbij de noodzaak en de aard van de met koper gesloten overeenkomst in ogenschouw, alsmede het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld of worden gebruikt en de periode hoe de gegevens nodig zijn om te bewaren voor dat doel.
15.1.3 HomeGrass Group heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van koper te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
15.1.4 HomeGrass Group is gerechtigd derden in te schakelen in het kader van de uitvoering van een overeenkomst op afstand. Als deze derde persoons¬gegevens van koper gaat verwerken, heeft HomeGrass Group de toestemming van koper nodig. Met het aangaan van een overeenkomst met HomeGrass Group, gaat koper akkoord met de verwerking van persoonsgegevens door eventuele inschakeling van derden.
15.1.5 Het staat koper vrij om tijdens de looptijd van de overeenkomst een onafhankelijke deskundige in te schakelen om de naleving door HomeGrass Group op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens te (laten) controleren. Koper draagt in een dergelijk geval de kosten.
15.1.6 HomeGrass Group verwerkt de persoonsgegevens van koper alleen binnen de Europese Economische Ruimte, tenzij HomeGrass Group en koper hierover andere schriftelijke afspraken hebben gemaakt.

15.2 Meldplicht datalekken

15.2.1 Met inachtneming van de Wet zal HomeGrass Group eventuele datalekken melden aan de Autoriteit Persoons¬gegevens. In voorkomend geval zal HomeGrass Group Koper daarover tijdig en volledig informeren. De Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoons¬gegevens geven hierover meer informatie.
15.2.2 Voor het bepalen of sprake is van een datalek dient HomeGrass Group (en koper) gebruik te maken van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Beleidsregels meldplicht datalekken.
15.2.3 Alle beveiligingsincidenten waardoor de bescherming van persoons¬¬gegevens op enig moment is doorbroken of waardoor de persoons¬gegevens blootgesteld zijn aan verlies of onrechtmatige verwerking worden door HomeGrass Group (en koper) aangemerkt als ‘datalek’ (bijvoorbeeld het verlies van een USB-stick of computer, inbraak door een hacker, verzending van een e-mail waarin de e-mailadressen zichtbaar zijn voor alle geadresseerden, een calamiteit zoals brand in een datacenter of een malwarebesmetting).
15.2.4 De meldplicht datalekken is niet van toepassing als het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.
15.2.5 Als Koper zich bewust is geworden van een datalek, moet hij/zij dit zo spoedig mogelijk, waar mogelijk binnen 72 uur melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht dit niet lukken, dan moet Koper een verklaring voor de vertraging geven.

 1. Toepasselijk recht

16.1. Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten van/met HomeGrass Group dan wel andere overeenkomsten die daar mee samenhangen, is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing.

 1. Geschillen

17.1. Alle geschillen die eventueel tussen koper en HomeGrass Group mochten ontstaan, naar aanleiding van de tussen hen bestaande overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en/of ongegronde verrijkingen, zullen worden beslecht door de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
17.2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart. Partijen zullen zich inspannen om een eventueel geschil eerst in der minne trachten op te lossen.

Bel direct